Kaligrafia – ue shita – Patryk – kyu10

Kaligrafia - ue shita - Patryk - kyu10

Kaligrafia – ue shita – Patryk – kyu10